Dziś zajmiemy się implementacją naszego repozytorium generycznego. Będzie ono odpowiedzialne za utworzenie contextu, czyli obiektu umożliwiającego w Entity Framework bezpośredni dostęp do danych. Poza tym, zawierać będzie metody CRUD działające na wszystkich klasach dziedziczących po interfejsie IModel.

Klasa repozytorium wygląda mniej-więcej tak:

 

public class Repository : IRepository, IDisposable
{
  public Repository()
  {
    this.Context = new ApplicationDbContext();
  }

  public ApplicationDbContext Context { get; private set; }

  public T Find<T>(int id, params Expression<Func<T, object>>[] items) where T : class, IModel
  {
    return Find<T>(x => x.Id == id, items);
  }

  public T Find<T>(Expression<Func<T, bool>> predicate, params Expression<Func<T, object>>[] items) where T : class, IModel
  {
    var result = Context.Set<T>() as IQueryable<T>;

    result = items.Aggregate(result, (current, item) => current.Include(item));

    return result.FirstOrDefault(predicate);
  }

  public IQueryable<T> All<T>(Expression<Func<T, bool>> predicate = null) where T : class, IModel
  {
    IQueryable<T> result = Context.Set<T>().Where(x => x.IsDeleted != true);

    return predicate != null ? result.Where(predicate) : result;
  }

  public void Add<T>(T model) where T : class, IModel
  {
    Context.Set<T>().Add(model);
  }

  public void Update<T>(T model) where T : class, IModel
  {
    Context.Entry(model).State = EntityState.Modified;
  }

  public void Delete<T>(int id) where T : class, IModel
  {
    T model = Find<T>(id);

    model.IsDeleted = true;
    model.DeletedDate = DateTime.UtcNow;

    Update(model);
  }

  public void Save()
  {
    Context.SaveChanges();
  }

  public void Dispose()
  {
    Context.Dispose();
  }
}

 

Instancję repozytorium utwórzmy w konstruktorze głównego kontrolera aplikacji. Z czasem ta zależność ulegnie zmianie, ale na dziś to rozwiązanie najzupełniej wystarczy

 

protected Repository Repository;

public BaseController()
{
  this.Repository = new Repository();
}


W bardziej skomplikowanych aplikacjach definiuje się po jednym repozytorium na każdy obiekt biznesowy. Często implementuje się również dodatkową warstwę między kontrolerami i repozytoriami - warstwę serwisów, zawierającą logikę biznesową. Na pewno wrócimy do tego tematu na łamach bloga, dziś kończymy z prostym i całkiem funkcjonalnym repozytorium generycznym